Av. Mas Sot 4-10 08230 MATADEPERA
Tel: 93 787 16 14 Fax: 93 787 16 13
info@ampaiesmatadepera.cat

ACTA ASSEMBLEA AMPA INSTITUT MATADEPERA 6 de Març de 2019

ACTA ASSEMBLEA AMPA INSTITUT MATADEPERA

data:  dia 6 de Març de 2019
lloc: Casal de cultura
assistents: 15
durada: 19.30h a 21.00h
 1. S’aprova l’acta de la assemblea anterior de 27.06.18.
 • Informe de presidència:
Consell escolar Octubre: la composició de la taula del consell escolar ha canviat, hi ha hagut altes i baixes de professors, alumnes, famílies.
Hi ha 670 alumnes matriculats, s’han quedat fora alumnes de 1ESO,3ESO i 2BTX.
1/3 part del professors són nous.
La nova normativa del mòbil sembla que de moment funciona prou bé.
S’aproven les sortides.
Els objectius son: nou decret d’avaluació: ESO 4 assoliments. A.Excelent, A.Notable,
             A.Satisfactori, No assoliment, a batxillerat segueix igual.
             Demanen més participació de les famílies, delegats, assemblees,…
             Fomentar els valors: sopar solidari, eskamot verd, zero alumini,..
             Es comenta la nova aplicació de GEISOFT per informar a les famílies de absències i
             altres comunicacions.
             Els alumnes es queixen que els lavabos s’espatllen molt i estan tancats.
             Consell escolar Desembre:
             S’informa de la designació de una nova figura de polítiques de gènere, la Mireia
             Navarro, alumne, accepta el càrrec.
             Altres comissions de treball: EN21, delegats, eskamot verd, valors, drogues i alcohol,
             Vagues,….
             S’informa que el acte de la Maratò ha estat ben treballat i ha sigut un èxit, s’està
             Pensant quin acte es farà per presentar el resultat final de EN21, reben i fan visites a
             altres centres EN21.
             Hi ha hagut canvis en la avaluació: nous butlletins, avaluació formadora i competencial,
             en els butlletins de preavaluació hi ha la novetat que els alumnes es valoren. També hi
             ha comentaris competencials de cada matéria. Es busca una avaluació més qualitativa.
             Pla anual 18/19: línies de treball bàsiques: projectes de 3r la regulació emocional,
preavaluacions a tota la ESO, projecte memòria històrica,…
Participació famílies, transparència documental a nivell de centre, determinar prioritats
de aprenentatge.
Consell escolar Febrer:
El 24/5 es farà el sopar solidari on s’exposaran els treballs dels projectes EN21, serà
també festa de tancament de projecte.
2  jornades de portes obertes al centre: 16/3 ESO 3 torns i 8/5 BTX 18h.
Tema VAGUES:
Aquest curs hi ha hagut de moment 8 vagues. Els alumnes de 1-2BTX hi tenen dret i
Els de 4ESO necessiten permís del pares. Creuen que es un dia de festa encobert, i es
demana a les famílies que s’impliquin més per que no es perdin tants dies.
Els professors no estan obligats a dir amb antelació si faran vaga o no en faran.
Un pare comenta que estaria bé que els professors expliquin que es una vaga i el
Josep pensa que els professors i els alumnes del consell fan les explicacions a la resta
dels alumnes i aquets els hi es igual, el que volen es un dia de festa.
Una mare diu que per els alumnes que facin vaga se’ls hi doni una feina relacionada
amb el tema de la vaga i el Josep li comenta que se’n ha parlat en el últim consell
escolar.
També es demana que l’Institut enviï informació a les famílies de quins/quans
Professors, alumnes s’han adherit a la vaga i quans no.
Des de l’AMPA es convida a les famílies que fer una reflexió als seus fills, ja que els
alumnes de 1-2-3ESO no tenen dret a fer vaga i fan festa. I que les famílies es
qüestionin si el seu fill pot fer vaga o no.
S’ha decidit que s’enviarà un e-mail a les famílies per que reflexionin sobre el tema i
facin reflexionar als seus fills.
 • Informe de tresoreria: Es presenta el tancament del curs anterior i el pressupost per aquest curs.
 • Projecte Biblioteca: El Sergi explica el projecte de la biblioteca que es va començar el curs passat amb la adequació de la mateixa amb cortines, projector, poster, compra de llibres….
Aquest curs es compraran llibres nous per anar actualitzant-la i renovant-la. També s’ha demanat a les biblioteques de Terrassa que si els hi sobren llibres ens ho diguin.
L’Institut vol donar un impuls a la biblioteca, l’AMPA té contractada una blibliotecària, hi ha servei de préstec, 2 clubs de lectura a la hora del 1r patí, hi ha informació a la web del Institut,a Instagram, s’ha explicat el projecte a les aules.
També es comenta que s’enviarà una carta informativa a les famílies de 1-2ESO.
Comentaris famílies:
– Estaria bé que a la part de darrera hi hagués una fitxa on el alumne pogués fer una valoració del llibres.
– Que es pogués fer intercanvi de llibres
– Donacions de llibres:s’ha de enviar un e-mail amb la llista dels llibres que es volguin donar, i l’AMPA contestarà si ens els poden portar o no.
– Que els alumnes facin comentaris a Instagran sobre recomanacions de llibres.
 •  Projecte Suport Anglès: La Pilar explica que a la escola Ginesta hi ha un programa que es diu CAPS de HOME TO HOME, que ha contractat l’AMPA com auxiliar de conversa i que estan molt contents.   S’ha presentat al Xavi ROS. Són estudiants universitaris natius que estan al Institut de Octubre a 1rs. De juny com a auxiliars de conversa, fan 22hores setmanals com a suport de la llengua oral, fan activitats conjuntes o en grups reduïts de 8/9 alumnes, treballen amb dinàmiques, lúdiques,….El preu son uns 700€ al mes si resideix en famílies voluntàries del centre.
A la assemblea del mes de juny donarem la informació i es votaria. També s’ha de mirar com es paga si s’incrementa la quota o com es fa, la junta ho estudiarà.
 •  Preguntes famílies, comentaris
 • Francès: A 1ESO fan mig curs de Francès i a 2n ESO si han triat ciències no poden fer francès.
El nivell a 1ESO es molt fluix. També que a 2ESO no poden fer tot el curs, només 1 semestre per que hi ha massa demanda, es convidarà al centre a fer una reflexió de si hi ha més interès en fer francès que altres optatives
El Josep comenta que li van dir que el nivell era massa alt i una altre mare diu que la seva filla s’aborreix.
Volen que si es fa es faci seriosament i si no que no s’oferti
Que el centre es plantegi les optatives.
 • Emprenedoria: Creuen que es una assignatura molt interessant, hi ha poca tutela, als alumnes els hi demanen de crear una empresa, un anunci, i els hi diuen que ho busquin com fer-ho per internet.
Es queixen de la professora.
 • Alguna família creu que hi ha optatives que no interessant com Jocs Tradicionals, hi demanen una nova oferta de optatives.
 • Setmana de la SIDA, es queixen que el PUNT JOVE va repartir preservatius indiscriminadament a la sortida de la escola, diuen que es una falta de sensibilitat de l’Ajuntament,demanen que es faci dins les aules.
 • També es demana que des de l’Institut es facin campanyes de conscienciació quan s’acosten festes com Sant Sebastià, Sant Joan…., que es facin xerrades a classe, i que el Institut es posi d’acord amb l’Ajuntament per tots aquests temes.
 • Es demana de potenciar el intercanvi per millorar els idiomes, Anglès, Francès, passant un trimestre fora. Es comenta que hi ha un programa de la Generalitat de intercanvi, també ofertes privades, mirar-ho.
Sense res més a constatar es tanca la sessió a 21.00 h
President de la junta de l’AMPA
Josep Casas Cristòfol